Prawo handlowe

Spółki – fuzje, podziały, przejęcia – Kancelaria doradza spółkom osobowym i kapitałowym we wszystkich aspektach prawa przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Doradztwo obejmuje: tworzenie nowych podmiotów prawnych, bieżącą obsługę prawną podmiotów, analizę prawną i projekty typu due diligence, tworzenie spółek europejskich. Kancelaria oferuje obsługę prawną połączeń, podziałów, reorganizacji podmiotów gospodarczych, a ponadto doradza w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Nasi prawnicy doradzają w przeprowadzaniu procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, niestandardowego podwyższania kapitału akcyjnego, przymusowego wykupu akcji, czy też ich umarzania. Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych.

Restrukturyzacja i upadłość – Kancelaria w tym zakresie prowadzi doradztwo prawne obejmujące: zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych, sporządzanie w imieniu wierzycieli lub dłużników wniosków o ogłoszenie upadłości oraz dalsze reprezentowanie w toku tych postępowań, w tym działanie w charakterze członków Rad Wierzycieli.  Kancelaria bierze udział w procesach negocjacyjnych dotyczących sądowych i pozasądowych porozumień z wierzycielami.  Nasi prawnicy opracowują dokumenty w zakresie konwersji i umarzania wierzytelności, przygotowują dokumenty niezbędne dla docelowej struktury podmiotów gospodarczych objętych restrukturyzacją. W postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Kancelaria prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi.

Ochrona konkurencji – to gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców, którzy zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku. Ochrona wolnej konkurencji to istotny fragment praktyki. Kancelaria doradza w zakresie prawa konsumenckiego, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców, pomocy publicznej. Nasi prawnicy biorą aktywny udział w postępowaniach obejmujących kontrolę antymonopolową. Kancelaria reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej ochrony konkurencji.

Energetyka – to jedna z kluczowych dziedzin praktyki Kancelarii. Nasi prawnicy pomagają w uzyskiwaniu koncesji energetycznych i innych zezwoleń. Kancelaria doradza w sprawach dotyczących licencji, taryf, sporów o warunki przyłączenia do sieci, w kwestiach związanych z dozwoloną pomocą publiczną, także w kontekście prawa wspólnotowego. Kancelaria obsługuje przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz biopaliw.

Budownictwo – nasi prawnicy doradzają na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, reprezentując klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania od organów administracji wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, takich jak decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę lub użytkowanie etc. Kancelaria jest aktywnym doradcą w całym procesie budowlanym. Nasi prawnicy opracowują projekty umów o pracę lub roboty budowlane, o generalne wykonawstwo inwestycji, w tym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC i z wyłączeniem tych warunków. Kancelaria doradza deweloperom nie tylko od strony formalno-prawnej, ale także od strony podatkowej. Prowadzi negocjacje związane z zawarciem umów konsorcjum firm oraz przygotowuje ich projekty.