Prawo ochrony środowiska

Udział w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska – Kancelaria zapewnia reprezentowanie klientów przed wszystkimi organami administracji powołanymi do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, w tym przede wszystkim przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, starostą, sejmikiem województwa, marszałkiem województwa, wojewodą, ministrem właściwym do spraw środowiska, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, a także przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Odnawialne źródła energii – Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców z sektora OZE, w tym przy realizacji inwestycji w OZE i bieżącej obsłudze projektów obejmującej doradztwo i reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, Dyrektorem Generalnym KOWR. Nasi prawnicy doradzają w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych, warunków przyłączenia do sieci oraz umów o przyłączenie do sieci, uprawnień do emisji i świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Kancelaria doradza w procesie systemu aukcyjnego OZE, sporządza opinie prawne związane z działalnością w sektorze OZE.

Składowanie i przetwarzanie odpadów – Kancelaria wspiera klientów przy przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w szczególności tych, których celem jest uzyskanie decyzji na zbieranie, wytwarzanie oraz transport odpadów.

Opakowania – Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Praktyka Kancelarii  skupia się na tworzeniu i opiniowaniu umów z organizacjami odzysku.

Wnioski i pozwolenia – Kancelaria bierze aktywny udział w zakresie sporządzania wniosków zintegrowanych, a także w sprawach pozwolenia na: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, na wytwarzanie odpadów.

Pomoc finansowa w ochronie środowiska –Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowań za środków publicznych dla przedsiębiorców z branży energetycznej oraz z branży, której działalność wywiera wpływ na środowisko naturalne.