Prawo pracy

Sprawy pracownicze – rynek pracy wiąże się z wieloma wyzwaniami zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wspólnymi elementami, które nasi prawnicy starają się wdrożyć w relacje pomiędzy pracownikami, a pracodawcami są poprawnie zawierane umowy o pracę, ochrona godziwego wynagrodzenia, przestrzeganie zakazu dyskryminacji, prawa do wypoczynku oraz bezpiecznej i higienicznej pracy. W przypadku sporów sądowych Kancelaria dąży do mediacji. W postępowaniach sądowych nasi prawnicy w pełni angażują się w skuteczne reprezentowanie interesów strony.

Układy zbiorowe pracy – układ zbiorowy pracy jest aktem prawa wewnątrzzakładowego szerzej określającym uprawnienia pracowników wynikające ze stosunku pracy w porównaniu z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Każdy układ zbiorowy, aby mógł wejść w życie, musi zostać zarejestrowany. Kancelaria w negocjacjach układów zbiorowych pracy reprezentuje najczęściej pracodawcę. Nasi prawnicy dokładają zawodowej staranności, aby układy zbiorowe pracy odpowiadały interesom pracowników, jak i ekonomicznym możliwościom pracodawców.

Spory zbiorowe – podstawową cechą takiego sporu jest jego zbiorowy charakter zarówno w odniesieniu do podmiotów sporu, jak i jego przedmiotu. Interesy zbiorowe pracowników są reprezentowane najczęściej przez związki zawodowe, natomiast interesy pracodawców przez właściwe organizacje lub też przez samego pracodawcę. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów zbiorowych reprezentując interesy pracodawców, gdzie w sporach zbiorowych interesy pracowników były reprezentowane przez kilka związków zawodowych.

Związki zawodowe – to dobrowolne i samorządowe organizacje ludzi pracy, których celem jest reprezentowanie i obrona praw pracowników, ich interesów zawodowych i socjalnych, regulowanie stosunków między pracodawcami i pracownikami. W relacjach ze związkami zawodowymi Kancelaria reprezentuje interesy pracodawców. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie naszych prawników w rozwiązywaniu problemów ze związkami zawodowymi oparte jest o udział w wielu sporach zbiorowych oraz procesach sądowych.

Outsourcing – w praktyce oznacza to zlecanie wykonania części zadań biznesowych zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej branży. Nie należy utożsamiać outsourcingu ze zleceniem wykonania pojedynczego zadania. Udział Kancelarii w negocjowaniu umów outsourcingowych oparty jest o doświadczenie wynikające z obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych korzystających z tej formy redukcji kosztów. Nasi prawnicy doradzają w procesie wyboru wyspecjalizowanej w określonej dziedzinie firmy, aby realizowanie zadań było na możliwie najwyższym poziomie.

Zatrudnianie cudzoziemców – proces zatrudnienia cudzoziemca obejmuje szereg regulacji, procedur i obowiązków informacyjnych. Za niedopełnienie tych obowiązków grożą sankcje zarówno pracodawcom, jak i w określonych przypadkach obcokrajowcom. Kancelaria pomaga cudzoziemcom w uzyskaniu pozwoleń na pracę, pozwoleń na pobyt czasowy lub stały, zameldowania oraz w wielu czynnościach związanych z pobytem na terenie Polski. Nasi prawnicy reprezentują cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych, a także w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i karnych.